Algemene verkoopvoorwaarden MedValue BV

Algemeen
MedValue BV is een dochteronderneming van UMC St Radboud Holding BV en als zodanig direct verbonden met de Stichting Katholieke Universiteit, de rechtspersoon waaronder Radboud Universiteit Nijmegen en Radboudumc ressorteren.

MedValue is aldus gelieerd aan het Radboudumc, een academisch ziekenhuis met, onder meer, expertise op het gebied van vroege Health Technology Assessments, testing en validatie van innovaties en chirurgische en radiologische patiëntenprocessen.

MedValue is opgericht om onder meer advies- en researchwerkzaamheden in opdracht van derden uit te voeren onder andere op het gebied van chirurgische innovaties (en imaging). Dat doet zij op basis van een geaccordeerde offerte/ projectbeschrijving (hierna te noemen: “het project”).

Bij het uitvoeren van werkzaamheden voor derden (hierna te noemen “de klant”) kan MedValue onder meer gebruik maken van de faciliteiten, expertise en andere elementen uit de onderzoeksinfrastructuur van het Radboudumc.

 

Dienstverlening; inschakeling Radboudumc als onderaannemer
MedValue biedt haar diensten aan voor de uitvoering van het project zoals beschreven in een door MedValue en de klant ondertekende offerte/ projectbeschrijving.

MedValue is gerechtigd om voor de uitvoering van het project naar eigen inzicht de expertise en ondersteuning in te roepen van het Radboudumc als onderaannemer van MedValue, waartoe MedValue met Radboudumc een aparte overeenkomst zal sluiten.

De verplichtingen die op MedValue rusten op grond van de geaccordeerde offerte/projectbeschrijving, zullen ook onverkort gelden voor het Radboudumc en eventuele andere derden die door MedValue (en voor rekening en risico van MedValue) worden ingeschakeld bij de uitvoering van het project.

 

Kwaliteit dienstverlening
MedValue verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig en volgens de gangbare kwaliteitseisen uit te voeren. Hieronder zijn mede begrepen richtlijnen van IGZ en de gangbare wetenschappelijke richtlijnen voor het doen van onderzoek. Indien en voor zover vereist zal de betrokken staf voldoen aan gestelde eisen van opleiding, bevoegdheid en bekwaamheid.

Rapportage van de resultaten vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de geaccordeerde offerte/ projectbeschrijving.

 

Eigendom resultaten
De resultaten van de door MedValue verrichte werkzaamheden komen uitsluitend toe aan de klant. Auteursrechten op rapporten en adviezen worden reeds bij voorbaat door de geaccordeerde offerte/projectbeschrijving overgedragen aan de klant.

MedValue kan de tijdens het uitvoeren van het project opgedane kennis door het Radboudumc laten gebruiken voor:

  • Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;
  • Wetenschappelijke publicaties;
  • Eigen normaal gebruik in de gangbare bedrijfsvoering of de ontwikkeling hiervan.

 Het gebruiken van de opgedane kennis voor bovenstaande doeleinden geschiedt slechts na overleg met de klant. De klant onderschrijft de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid van het Radboudumc.

Tijdens dit overleg worden in ieder geval afspraken gemaakt over de wijze van presenteren, de inhoud van hetgeen gepresenteerd wordt en het desgewenst anonimiseren van de data en anonimiseren van de betrokken partij(en). In ieder geval zal de klant de gelegenheid krijgen om binnen 6 weken nadat MedValue en/of Radboudumc het voornemen tot publicatie kenbaar heeft gemaakt, schriftelijk te reageren en bezwaren te uiten. MedValue en Radboudumc zullen naar redelijkheid met die bezwaren rekening houden. 

MedValue kan de verkregen resultaten voor gebruik ter beschikking stellen aan het Radboudumc (onder de hierboven genoemde voorwaarden).

 

Privacy; Informed Consent; geheimhouding
MedValue behandelt persoons- en onderzoeksgegevens waarover zij in het kader van de dienstverlening zal beschikken, strikt vertrouwelijk en handelt conform de privacyregelingen in de gezondheidszorg.

De klant draagt er zorg voor dat haar patiënten (indien van toepassing) voor zover nodig op de juiste wijze worden geïnformeerd over de dienstverlening door MedValue en het feit dat hun persoonsgegevens bij MedValue zullen worden verwerkt.

MedValue en de klant kunnen nader overeenkomen dat bepaald patiëntenmateriaal ook voor nader gebruik in wetenschappelijk onderzoek of onderwijs binnen MedValue en/of het Radboudumc beschikbaar zal blijven. In het voorkomend geval zal de klant zorg dragen voor de verkrijging van een toereikende Informed Consent-verklaring, welke verklaring aan MedValue ter beschikking zal worden gesteld.

MedValue en de klant zullen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de resultaten van de verrichte werkzaamheden en van (bedrijfs)informatie waarvan hetzij uitdrukkelijk is aangegeven dat deze vertrouwelijk is en dient te blijven, hetzij naar algemene maatstaven aangenomen moet worden dat het vertrouwelijke informatie betreft. Een en ander met inachtneming van wat in de context van een afzonderlijk Project is overeengekomen ten aanzien van publicaties en ander gebruik.

 

Financiële afspraken; meer/minder werk
MedValue en de klant hebben in de geaccordeerde offerte/ projectbeschrijving de kosten en tarieven voor de dienstverlening door MedValue vastgelegd.

Indien gedurende de uitvoering van de werkzaamheden mocht blijken dat sprake is van meer/minderwerk, zullen MedValue en de klant onverwijld met elkaar in overleg treden om de (financiële) consequenties te bespreken en daarover een besluit te nemen.

 

Aansprakelijkheid en verzekering
MedValue draagt er zorg voor dat MedValue, haar medewerkers en ingeschakelde derden voldoende verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de dienstverlening onder deze overeenkomst.

MedValue is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de klant lijdt als gevolg van de dienstverlening, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MedValue.

Voor zover MedValue aansprakelijk zou zijn voor schade van de klant als gevolg van de onzorgvuldige uitvoering van de dienstverlening, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000 (vijftigduizend Euro) per Project.

De klant vrijwaart MedValue voor eventuele vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen van derden voortvloeiend uit, of verband houdend met, het gebruik van resultaten die de klant van MedValue heeft verkregen als uitkomst van de dienstverlening.

 

Duur en einde van de overeenkomst (geaccordeerde offerte)
De overeenkomst (=ondertekende offerte) vangt aan op de in de geaccordeerde offerte/ projectbeschrijving aangegeven datum, en eindigt door voltooiing van de werkzaamheden als beschreven en de daaropvolgende aanvaarding van de resultaten, tenzij MedValue en de klant tussentijds schriftelijk anders overeenkomen dan wel bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst geschiedt per aangetekende post met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

MedValue en de klant zijn gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen, indien:

a)     de andere partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te
bestaan;

b)     de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling;

c)     een partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;

d)     beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van het vermogen van een partij of indien een partij anderszins de vrije beschikking over een belangrijk deel van haar vermogen verliest.

 

Slotbepalingen
Op de geaccordeerde offerte/ projectbeschrijving, die als een overeenkomst van opdracht is als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW, is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van Algemene Inkoop-, Betalings- of Leveringsvoorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen, voortkomend uit deze overeenkomst, die niet binnen redelijke termijn in der minnen kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland te Arnhem.

Meer weten over MedValue?

We staan altijd open voor een gesprek!

Neem contact op arrow